Back

Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Szynwałdzie

Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Szynwałdzie

Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Szynwałdzie.
Szynwałd jest miejscowością położoną we wschodniej części województwa małopolskiego w gminie Skrzyszów. W centrum Szynwałdu, przy drodze powiatowej Tarnów-Ryglice znajduje kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej. Kościół został wybudowany w stylu neogotyckim w latach 1911-1918 wg projektu Adolfa Juliusza Stapfa. Murowany z cegły z detalami architektonicznymi wykonanymi z cementu romańskiego i kamienia.

Kościół trójnawowy, bazylikowy, z trójbocznie zamkniętym prezbiterium, transeptem, dwiema kaplicami bocznymi i strzelistą wieżą na rzucie kwadratu nakrytą ostrosłupowym hełmem z latarnią. Od zewnątrz opięty jest uskokowymi przyporami. Sklepienie w nawie głównej i prezbiterium krzyżowo-żebrowe, w nawach bocznych krzyżowe. Na skrzyżowaniu nawy głównej i transeptu wieżyczka – sygnaturka.

Wyposażenie kościoła stanowią neogotyckie ołtarze: główny z figurą Matki Bożej Szkaplerznej i dwa boczne: z figurą św. Józefa i obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W oknach zabytkowe witraże w stylu secesyjnym zaprojektowane przez Stefana Matejkę. W kościele znajdują się 24-głosowe organy piszczałkowe wykonane w latach 1943-1947. Na wieży zegar pochodzący z roku 1931. Polichromia w kościele wykonana na początku XXI w. Na uwagę zasługuje wyposażenie pochodzące ze starego kościoła, na które składają się: krucyfiksy (XVI-XIX w.), obrazy (XVIII-XIX w.), naczynia liturgiczne (XVI-XIX w.), kamienna kropielnica i barokowe lichtarze. W kościele znajdują się dwa epitafia: ks. prałata Aleksandra Siemieńskiego – budowniczego kościoła i Bronisława Dulęby – zasłużonego dla Szkoły Gospodyń Wiejskich, działającej w Szynwałdzie do 1949 r. Ponadto umieszczone są dwie tablice z nazwiskami parafian poległych w okresie I i II wojny światowej.

W latach 2017-2019 wykonano renowację kościoła od zewnątrz wraz z odnowieniem jego otoczenia. Zakres prac objął m.in.: remont elewacji i wieży, izolację fundamentów, remont cokołu, remont schodów, podbicie fundamentów, remont ogrodzenia i ścieżki procesyjnej oraz kanalizację deszczową z drenażem. Projekt został dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 201-2020, Oś 6: Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1: Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1: Ochrona i opieka nad zabytkami. Wartość dotacji wyniosła 1 936 636,82 zł. Dzięki realizacji projektu budynek kościoła i jego otoczenia odzyskało dawny blask.

Multimedia

Play Play